Site içi arama
SÖYEP
(Özel Yetenekliler)
Kayıt
Veli E-Kitapçık
Düşünme Becerileri
Yemek Listesi
Beslenme Dostu Okul
Ziyaretçi Defteri
Sanat Köşesi
Spor Köşesi
Uluslararası Projelerimiz
İletişim
 
Akademik Birimler
 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

     İngilizce ve Fransızca öğretmenlerinden oluşan ve bölüm başkanı bulunan, bilgisayar programları ve internet bağlantılarıyla donatılmış bir bölümdür. Yabancı dil eğitimi ana sınıflarında başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder.
     Yabancı dil öğrenme hedefimiz, ilk ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında İngilizce"yi çok iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda sertifika almış, Fransızca"ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır.
     Dünya kalitesini yakalamak için çaba sarf eden okulların yabancı dil eğitimi konusunda da okulumuzdan öğrenecekleri çok şey vardır. İdeal sınıf mevcutları, kaliteli öğretmen kadrosu,  bu derslerde dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi, her sınıf düzeyine uygun CD ve DVD"lerle derslerin işlenmesi bu alanda verdiğimiz eğitimi rakipsiz kılmaktadır. Yabancı dil eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır.
     İngilizce öğretmenlerimiz ve Fransızca öğretmenlerimiz ‘’ Bir dil bilen bir, iki dil bilen iki insandır.’’ Felsefesiyle hareket edip geleneklerine bağlı ama çağdaş gençler yetiştirmeyi kendilerine amaç edinmişlerdir.
    Programımız her sınıf seviyesine uygun olarak planlanan ünitelerden oluşmaktadır. Bu üniteler okulun tüm programı dikkate alınarak hazırlanmış ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur. Programımızın içeriğindeki etkinlikler ve değerlendirmeler aynı grubun derslerine giren öğretmenler tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir.
     Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır.
 
ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR
 
     Tüm öğrencilerimizden, hafta boyunca İngilizce becerilerini pekiştirmeye zaman ayırmaları beklenmektedir.  Dil becerilerini geliştirmek için kullanabilecekleri en iyi yöntem arkadaşlarıyla ya da aile bireyleriyle sohbet etmektir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, öğrencilerimiz, Video, DVD ya da televizyon kanallarındaki uygun programı izleyebilir, İngilizce kitap okuyabilir, nitelikli İngilizce müzik dinleyebilirler.
          Ders Saati süresi                          (hafta)                                          (yıl)
lise 9 (Elemantary/pre-İnt.)                       7                                                  252
lise 10(intermediate)                                4                                                  144
lise 11(upper-intermadite)                         4                                                  144
lise 12(upper-intermediate)                       4                                                  144
                                                                                                                      Toplam: 684   
                                                                                                                                                                               
 Ders Saati süresi                                        (hafta)                                         (yıl)
Lise 9 (Elemantary/Pre-int)                            7                                                252
lise 10(Y. Dil Böl.)- (int./upper-int.)              14                                              504
Lise 11(Y. Dil. Böl.)- (early-adv.)                  14                                              504
lise 12(Y. Dil Böl.)- (Advanced)                    14                                               504
                                                                                                          Toplam: 1764
      Öğrencilerimiz anasınıfından başlayarak Lise 12. sınıf sonunda Advanced(C2) düzeyine getirilmektedirler ve bu düzeyde somut ya da edebi metinleri, uzmanlık alanında yazılı makaleler ve yapıtları okuyabilir ve anlayabilirler. Her türlü konuşma ve tartışmaya katılabilirler, katıldıkları ortamlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilirler.                                                                       

 

FRANSIZCA EĞİTİM PROGRAMI

Okulumuzda Fransızca eğitimi ana sınıflarından başlar ve lise bitinceye kadar yoğunlaşarak devam eder. Fransızca  öğrenme hedefimiz, tüm ilköğretim ve orta öğretimini okulumuzda tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıklarında Fransızcayı   iyi seviyede öğrenmiş, uluslararası sınavlarda(DELF) sertifika almış Fransızca "ya çok iyi bir temel atmış olmalarını sağlamaktır. Fransızca  eğitimi konusunda modern teknolojinin sunduğu bütün olanaklar kullanılmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını ve dersi takip etmesini temel alan etkinliklerle yapılandırılmış bir program izlemektedir. Programımız çerçevesinde hedeflerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi becerileridir. Pratik anlamda hepsi etkileşim halinde olan ve birbiri ile ilişkide olan bu öğeler, sistemimiz içerisinde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Lise sınıflarda da devam eden Fransızca  eğitimi öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırarak, kendilerini bu dilde ifade edebilmelerini amaçlamaktadır.Ayrıca Fransızca  dersinde çeşitli etkinlikler, projeler ve küçük dramalar yapılarak derslerimizin daha eğlenceli olması   sağlanmaktadır ve yıl içinde Fransızca konuşan ülkelere geziler düzenlenerek hem Fransızca konuşma cesareti  edinme hem de o ülkelerin kültürel ve turistik özelliklerini yerinde edinme olanağı  sağlamaktayız.
 
Velilerimizden öğrencilerimizin gelişiminde ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olmaları, öğrencilerin derslerde ve ders dışı etkinliklerde gösterdikleri performansla ilgili olarak düzenli bir şekilde  bilgi paylaşımında bulunmaları beklenir.
 

 MATEMATİK BÖLÜMÜ

  
Matematik, düşüncelerin serüvenidir.
 
            Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca bu serüvenin içinde aktif biçimde, üretici bir rol üstlenirler. Okulumuzda, çağa uygun yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen matematik eğitimi ile her öğrenci için bu yararı en yüksek düzeyde sağlamak hedeflenir.
 
Bu hedef doğrultusunda;
 
Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi güdülemenin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır. Öğrencilerin, matematiğin hayatın içinde olduğunu, matematiksel düşünmenin günlük yaşam içinde karşılaşılan her problemin çözümünde kendilerine yardımcı olacağını fark etmeleri sağlanır.
 
Yüksek öğretime temel olacak tüm matematik altyapısı oluşturulur.
 
Matematik eğitimi ile öğrenciler, temel matematik kavramlarını farklı alanlarda kullanmayı, kavramlar arası ilişki kurmayı, problem çözme stratejileri geliştirmeyi, olaylara sistematik bakmayı öğrenirler.
 
Öğrencilerin matematik öğrenimlerindeki kazanımlarını tespit etmek için belirli aralıklarla ölçme araçları  uygulanır ve sonuçlarına göre eksiği olan öğrencilere geri besleme çalışmaları yapılır.
 
Velilerimizden öğrencilerimizin gelişiminde ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olmaları, öğrencilerin derslerde ve ders dışı etkinliklerde gösterdikleri performansla ilgili olarak düzenli bir şekilde  bilgi paylaşımında bulunmaları beklenir.

 

 
FEN BİLİMLERİ

      
Fen bilimleri derslerinde tutarlı ve akılcı düşünce sistemine sahip bireyler yetiştirmek, fen ve doğa olayları üzerinde bizzat gözlem, inceleme ve deneyler yaparak pozitif ve objektif düşünce sistemi kazanmış, teknolojik modern bir dünya görüşüne sahip gençler yetiştirmek, fen ve doğa olaylarını doğru yorumlayarak, mantıklı düşünme yeteneğini bilimsel genelleme şartlarını objektif davranış haline getirmiş, şahsi sorumluluk bilinci oluşmuş, başkalarının fikirlerine ve haklarına saygılı olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

       Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretiminde, buluş yoluyla öğretim, araştırma yoluyla öğretim, bilimsel problem çözme yöntemi ve işbirliği ile öğretim, deney, kavram haritası, kavram ağları, anlam çözümleme tablosu, beyin fırtınası, drama, oyun, bulmacalar ve modeller gibi strateji ve teknikler kullanmaktayız.
Özellikle somut işlemler dönemindeki öğrenciler için derslerimiz Çoklu Zeka Kuramı"na göre planlanır. Seçtiğimiz yöntemler ve düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerin görsel, işitsel, kinestetik, kişiler arası, içsel, doğa ve mantıksal matematiksel zeka alanlarına hitap ederiz.

       YGS ve LYS başarılarına bakıldığında Fen Bilgisi en çok zorlanılan derslerin başında gelir. Özel Seymen Eğitim Kurumları olarak bu zorluğu aşmak, derslerin daha zevkli ve anlaşılır hale getirmek için deney ve etkinliklere ağırlık veren bir program uygulamaktayız.  Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri her biri kendi alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Fen laboratuarlarımız araç, gereç yönünden zengin donanıma sahiptir. Dersler deneysel çalışmaların yanı sıra projeksiyon, TV, video ve DVD ile desteklenmektedir. Fen Bilimleri bölümü  YGS ve LYS sınavına yönelik yaptığı çoktan seçmeli ölçme araçlarıyla öğrencilerin bu sınavlara hazırlanmalarını sağlayarak tam başarıyı hedeflemektedir. YGS ve LYS  çalışmalarına  katkı amacıyla  hafta içi ve hafta sonu etüt çalışmalarımız, deneme sınavı uygulamalarımız yapılmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmeleri sağlamaktadır.
     Okulumuzda ayrıca Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği bilim şölenine hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer öğrencilerle paylaşırlar. Çevreye duyarlı öğrencilerimizin çevreyi korumaya yönelik geliştirdiği projelerle , Eco-schools gibi   uluslararası etkinliklere de katılmaktayız.

 

 
 EDEBİYAT BÖLÜMÜ
 
Özel Seymen Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin amacı, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatının ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek ulusumuzun dil, düşünce ve kültür dünyasına katkıda bulunmaktır. Değişim ve geçmiş arasındaki korunması gereken önemli dengeyi sağlayarak onlara sorun çözme becerisi kazandırmak, düşünmeyi öğretmektir.
 
Gerek ders içi gerekse ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizi ülkesine ve milletine gönülden bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiş, Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan,bulunduğu çağın değerlerinin bilincinde,nitelikli, ahlâklı, özverili, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünebilen, girişimci, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştirmektir.
Okulumuz, ÖSS Türkçe soru çözüm ortalaması temel alınarak yapılan sıralamada, kendi türündeki okullar arasında uzun yıllardır ilkler arasındadır. Yıllardır değişmeyen başarımızı, öncelikli hedefimiz olan öğrenciye Türk dilini ve edebiyatını sevdirmeye çalışmamıza borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu hedef doğrultusunda, birinci sınıfından itibaren öğrencilerimizi, Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanıştırarak onların kendi dil ve kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. İlerleyen yıllarda Dünya edebiyatından ürünleri de tanıma olanağı bulan öğrencilerimiz, mezun olduklarında -okulumuzun çift dilli olması dolayısıyla da- sözlü ve yazılı anlatımlarında ana dillerini doğru ve düzgün kullanmalarının yanı sıra, Türk ve Batı edebiyatı örneklerini de karşılaştırmalı bir şekilde incelemiş olacaklardır.

 

 
 
 
 
 
 
image26 image12 image2 image19 image1 image1 image1
Bizi Takip Edin
Anasayfaİletişim